Soil study using seismic methods.
Paso Carrasco

Paso Carraco, Montevideo, Uruguay
Soil study using seismic methods. Paso Carrasco